Probleemanalyse vehicle essentieel belang

Probleemanalyse

Inleiding

Bij het opstarten truck een task is een probleemanalyse vehicle essentieel belang. Na het bestuderen van het probleem en de vragen van de opdrachtgever, wordt een helder en duidelijk managementprobleem geformuleerd. Naast de opdracht formuleer je wat je gaat onderzoeken, op welke manier je dat gaat doen en waarom. De onderdelen pass away in de probleemanalyse aan bod komen zijn het managementprobleem, het onderzoeksprobleem, componenten, de onderzoeksdoelstelling gevolgd door de onderliggende onderzoeksvragen en op het einde het theoretisch kader, waar alle begrippen en theorieën in vermeld worden.

De probleemanalyse wordt aangeboden aan de opdrachtgever, die de analyse goed- of afkeurt. Bij goedkeuring aanvaardt de opdrachtgever dat het projectteam de opdracht gaat uitvoeren.

Managementprobleem

De NHTV international hogeschool Breda is een allround kennisinstituut op het gebied truck recreatie en toerisme. De NHTV leidt niet alleen (inter)nationale studenten op, maar organiseert ook congressen en neemt deel aan workshops en seminars over de hele wereld.

De missie truck de hogeschool luidt als volgt: 'NHTV wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door in nauwe samenwerking attained de internationale werkvelden (jonge) mensen op te leiden tot verantwoordelijke experts voor een globaliserende werk- en kennisomgeving. De instelling wil medewerkers en studenten inspireren en uitdagen hun talenten optimaal te ontwikkelen, hun kennis en kunde te integreren en deze als professional of als wetenschapper op excellente en duurzame wijze feet te passen in de samenleving. (NHTV, 2010)

Daarnaast is de hogeschool nauw betrokken bij het internationale toerisme en recreatieve bedrijfsleven, vooral als het gaat over innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De hogeschool is een door de World Travel and leisure Corporation gecertificeerde opleiding die serieus meedenkt over etnische vraagstukken in het internationale toerisme. Daarnaast is de NHTV nauw betrokken bij de Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaan Toerisme (IDUT).

De opleiding Management Toerisme denkt erover om, in navolging truck IDUT, een nieuw system op te richten, namelijk het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer. De NHTV, de wereld, de toerist en de recreant hebben namelijk één ding gemeen: ze zijn altijd in beweging. Het probleem is echter dat er een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer ontbreekt.

Niet eerder is nagedacht over of onderzoek gedaan naar aspecten als ethiek, duurzaamheid, snelheid, prijs enzovoorts. Met het oog op de ontwikkelingen naar een beleveniseconomie en zelfs een transformationele economie, wil het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer een visie laten ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer pass away de basis vormt voor een betekenisvol belevingsconcept. Er wordt als het ware een creatieve en overtuigende vertaalslag gemaakt van de droom (visie) naar de daad (strategy). Het concept dient vervolgens globaal getoetst te worden op ethische en duurzaamheidaspecten.

Tot op heden is er ook geen onderzoek gedaan naar nieuwe volggroepen pass away aansluiten bij de producten en het notion. Het is de bedoeling dat één of meer volggroepen zich aantoonbaar aangesproken gaan voelen door de beleving die deze producten oplevert. De karakteristiek vehicle deze volgroepen dient op basis vehicle de waardegeoriënteerde lifestyle-segmentatiemodellen gegeven te worden.

Daarnaast dient het belevingsconcept aantoonbaar geschikt te zijn voor de ontwikkeling truck een aantal verschillende en onderscheidende belevingsproducten. Daarbij dient één belevingsproduct op hoofdlijnen uitgewerkt te worden.

Uiteindelijk zal aangegeven worden hoe de betrokkenheid en/of binding tussen volggroep en belevingsproduct door interactieve communicatie kan worden bevorderd. Daarbij gaat het om het regisseren vehicle de communicatie. (Handleiding CPO2, 2010)

Onderzoeksprobleem

Zoals in het managementprobleem beschreven staat, ontbreekt een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer. De NHTV geeft de scholar Management Toerisme om pass away reden de opdracht om - op basis van een persoonlijke visie op toeristisch recreatief vervoer - een sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm truck toeristisch-recreatief vervoer te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waardoor met naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen.

Met de introductie truck het belevingsconcept voor vakantievervoer dient de eerste publicatie truck het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer gevoed te worden.

De compacte vraag expire ik mijzelf bij dit job heb gesteld luidt als volgt

"Hoe kan ik vanuit een persoonlijke visie komen tot een belevingsconcept?"

Om antwoord te geven op de bovenstaande onderzoeksvraag dient er informatie te worden verzameld over de diverse aspecten perish bij dit task van belang zullen zijn. Zo zal de aanbodkant vehicle het toeristisch-recreatief vervoer in kaart moeten worden gebracht en dient er onderzoek gedaan te worden naar de developments en ontwikkelingen van toeristisch-recreatief vervoer. Daarbij zal er gekeken worden naar de situatie op micro- en meso-niveau. Aan de side vehicle de micro-analyse dient er in kaart te worden gebracht wat de kernwaarden en motieven zijn, welke in verbinding staan attained het toeristisch-recreatief vervoer.

Een duidelijk beeld vehicle de bovenstaande aspecten maakt het mogelijk een persoonlijk visie te formuleren waarna je kunt komen tot een belevingsconcept.

Componenten

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn een aantal deelstudies noodzakelijk om te voorzien in de gedefinieerde informatie- en adviesbehoefte. In de opstartfase diende iedere university student een keuze te maken tussen vervoer via land, drinking water of lucht. De keuze is uiteindelijk gevallen op de vervoerssector 'travel over drinking water'. De reden hiervoor is dat het carry over drinking water, in tegenstelling tot andere toeristisch-recreatieve vervoersmogelijkheden een stijgende lijn kent in het aantal passagiers. Daarnaast ontdoet het 'transfer via normal water' zich truck zijn stoffige imago en hebben cruisemaatschappijen hun focus gelegd op de bouw truck innovatieve schepen en het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

Het ABCDEF-model loopt als de rode draad door het conceptontwikkelingsproces heen. Deze methodiek is een uitbereiding truck het conceptontwikkelingsproces en bevat de onderdelen: aandacht en analyse, broeden en beleven, creëren van een strategy, design van belevenissen, experience system en follow up. De ABCDEF-methodiek is kwalitatief vehicle aard en gaat om het blootleggen vehicle het hart of de ziel en deze in conceptvorm te vangen.

Allereerst zal worden ingegaan op een nadere uitwerking vehicle de aanbodkant. Er dient onderzocht te worden welke mogelijkheden reisorganisaties bieden, welke trends en ontwikkelingen er van toepassing zijn en waar de vervoerssector zich in onderscheid. Informatie hierover is te vinden op internet, in de directories van Tourpress en de Reisrevue. Daarnaast worden websites van touroperators en transportbedrijven geraadpleegt.

Vervolgens zal worden ingegaan op vraag- en (deels) aanbodkant truck toeristisch-recreatief vervoer over het normal water. Deze onderdelen bevat deelvragen die het doel hebben de situatie op macro-, meso- en micro-niveau te beschrijven. De macro-omgeving zal beschreven worden aan de hand vehicle het DSTEPJ-model en de meso-omgeving zal beschreven worden aan de side truck het ABCD-model.

De micro-analyse maakt onderdeel uit truck de vraagkant, waarbij gekeken wordt naar de kernwaarden en motivaties van reizigers. Bij de micro-analyse zal gebruik worden gemaakt truck het Mentality-model van Motivaction, pass away onderscheid maakt in verschillende sociale milieus. Daarnaast zal bij het onderzoeken van consumententrends publicaties en databases van Tourpress, Reisrevue, NBTC, TNS NIPO en de ANVR geraadpleegd worden.

Theorieën en begrippen betreffende visie, duurzaamheid en ethiek, idea- en productontwikkeling etc. zijn te vinden in de literatuur van Nijs en Peters 'Imagineering', Rijkenberg 'Concepting' en Boers en Beunders 'De andere kant truck de vrije tijd'.

Onderzoeksdoelstelling

Inzicht verkrijgen in de aanbodkant, trends en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties van het toeristisch-recreatief vervoer teneinde een visie te ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer expire de basis vormt voor een betekenisvol belevingsconcept.

Inzicht verkrijgen in de aanbodkant, developments en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties van het toeristisch-recreatief vervoer teneinde een sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm vehicle toeristisch-recreatief vervoer te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waardoor attained naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen.

Onderzoeksvragen

 • Hoe ziet het aanbodkant eruit vehicle toeristisch-recreatief vervoer over het water?
 • Hoe ziet de situatie eruit op macro-niveau?
 • Hoe ziet de situatie eruit op meso-niveau?
 • Hoe ziet de situatie eruit op micro-niveau?

Theoretisch kader

Het ABCDEF-model loopt als de rode draad door het conceptontwikkelingsproces heen. Deze methodiek is een uitbereiding truck het conceptontwikkelingsproces en bevat de volgende onderdelen

 • Analyse en Aandacht. Analyse truck vraag als aanbodkant. Inleven in de ziel, de aard, het unieke DNA truck het aanbod aan toeristisch recreatief vervoer.
 • Broeden en Beleven. Ontwikkelen van een subjectieve en onderscheidende visie op toeristisch recreatief vervoer en de daarin gekozen sector.
 • Creëren truck een Theory. Het vertalen van een visie in een theory.
 • Design truck belevenissen. Ontwerpen truck belevingsproducten, diensten of belevenissen.
 • Experience program. Emotionele betrokkenheid, loyaliteit creëren.
 • Follow up. Het werken attained belevingsconcepten en -producten leidt tot innovaties binnen het bedrijf. (Projecthandleiding CPO2, 2010)

Bij het maken truck een situatieanalyse kan een onderscheid gemaakt worden in een externe (ook wel omgevingsanalyse genoemd) en een interne situatieanalyse. De externe analyse bestaat uit variabelen pass away van invloed zijn op de activiteiten truck de organisatie, maar waarop door de organisatie zelf geen (of weinig) invloed kan worden uitgeoefend. In de literatuur wordt hierbij een verder onderscheid gemaakt in macro-omgeving en meso-omgeving.

De macro-omgevingsanalyse, ook wel eens trendanalyse genoemd, wordt gebruikt om de huidige en toekomstige fads en/of gebeurtenissen te lokaliseren, perish potentiële mogelijkheden of bedreigingen vormen voor de organisatie. Bij de eerste onderzoeksvraag zal gebruik worden gemaakt vehicle het DSTEPJ-model, waaronder de demografische factoren, sociaal culturele omgevingsvariabelen, technologische omgevingsvariabelen, economische omgevingsvariabelen, politieke omgevingsvariabelen en juridische variabelen vallen.

 • Demografische factoren: kenmerken die te maken hebben attained de Nederlandse bevolking.
 • Economische factoren: kenmerken expire te maken hebben attained de economie vehicle Nederland.
 • Sociaal-culturele factoren: kenmerken van cultuur en leefgewoonten truck Nederland.
 • Technologische factoren: kenmerken van de ontwikkeling op technologisch gebied.
 • Ecologische factoren: kenmerken expire te maken hebben found de fysieke omgeving en milieu.
 • Politiek: kenmerken vehicle overheidsbeslissingen.
 • Juridische factoren: kenmerken truck overheidsbeslissingen (Intemarketing. nl, 2010)

Factoren uit de meso-omgeving hebben te maken found factoren binnen de branche, perish vehicle invloed zijn op het functioneren truck de organisatie. Hierbij gaat het vooral om marktvormen, marktstructuur en marktorganisatie vanuit de vraagzijde en vanuit de aanbodzijde. En ook de concurrentie- en concurrentieanalyse is hier vehicle belang. De vraag naar vakanties in het algemeen, de binnenlandse vakantie in het bijzonder en specifiek naar kamperen, zijn ontwikkelingen binnen de branche vehicle verblijfsrecreatie, expire voor een camping van belang zijn. De meso-analyse zal worden beschreven aan de hand vehicle het ABCD-model, waaronder de afnemers-, bedrijfstak-, concurrentie- en distributieanalyse behoren.

Bij de micro-analyse wordt de kernwaarden, motivaties en movements van de consument onderzocht. Dit zal gedaan worden aan het hand van hand van de verschillende Mentality-milieus van Motivaction, waarbij onderscheid wordt gemaakt in socio-demografische gegevens en de normen en waarden van de verschillende milieus.

 • De gemaksgeoriënteerden: de impulsieve en passieve consument expire in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
 • De opwaarts mobielen: de carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.
 • De nieuwe conservatieven: de liberaalconservatieve maatschappelijke bovenlaag pass away alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwingen.
 • De kosmopolieten: de available en kritische wereldburgers pass away postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren found moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.
 • De postmaterialisten: de maatschappelijke idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
 • De postmoderne hedonisten: de pioniers van de beleveniscultuur, waarin test en het breken fulfilled morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
 • De traditionele burgerij: de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
 • De moderne burgerij: de conformistische, statusgevoelige burgerij perish het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten. (Motivaction. nl, 2010)

Werkwijze

Aanbodkant van toeristisch-recreatief vervoer

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we het gaan hebben over de verschillende mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer in het algemeen én gespecialiseerd op de sector vervoer over drinking water. Er zijn drie doelen truck het gebruik truck transport perish toegelicht zullen worden, namelijk: als doorvoer, als bestemming en als toeristische attractie.

Mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer

Transport als doorvoer

Het belangrijkste doel van het gebruik truck toeristisch-recreatief vervoer is het transporteren vehicle mensen naar een andere bestemming dan de plaats vehicle herkomst (bijna 90%). Nadeel voor de touroperator is dat hij weinig tot geen controle uit kan voeren op de geboden service. Door middel van yieldmanagement zal er een poging worden gedaan een optimale mix van prijs en bezetting te behalen.

Toch kan het vervoer gezien worden als een belevenis, mits er hoog wordt gescoord op de volgende conditions: het type travel, de persoonlijkheid truck de toerist, de frequentie truck het reizen en de reissamenstelling van de toerist. Deze criteria dienen te worden vergeleken found nadelen van vervoer als lange wachtrijen en vertragingen.

Transport als bestemming

Eenmaal op de bestemming aangekomen maken toeristen veelvuldig gebruik van vervoers-middelen als huurauto's, taxi's, busdiensten en veerboten. Vaak spelen vervoerders op de bestemming hierop in door producten aan te bieden voor specifiek gericht zijn op het toerisme. Hierbij kunt u denken aan excursies en kaarten voor het openbare vervoer in het gebied. Vervoer op de vakantiebestemming is goed voor 10% truck het totale toeristische gebruik van vervoer.

Transport als toeristische attractie

In een aantal gevallen is het vervoersmiddel de attractie tussen bestemmingen in één of meerdere landen. De grootste markt hiervoor is de cruise-industrie. Daarnaast zijn er voorbeelden truck treinreizen als de Oriental Exhibit, dagtrips fulfilled een ferry door Engeland en kanaalcruises door Amsterdam.

Vormen vehicle reizen

De meest voor de hands liggende manier voor het analyseren van toeristisch-recreatief vervoer is door te kijken naar de verschillende vormen van reizen: land, water, spoor en lucht. De keuze van de toerist voor een bepaalde vorm truck reizen hangt samen satisfied invloeden als: afstand en tijd, position en comfort, veiligheid en nuttigheid, prijs/ service en dienstverlening, geografische ligging en de hoogte van de concurrentie tussen de verschillende diensten.

Componenten

Er kunnen vier basiselementen worden onderscheiden, namelijk: de weg, de wachtruimte, het vervoersmiddel en de drijfkracht. De weg kan omschreven worden als het middel waarin het vervoersmiddel kunstmatig (weg, rails) of natuurlijk (lucht, drinking water) opereert.

Wachtruimtes geven de reiziger toegang tot het vervoersmiddel of fungeren als schakel tussen verschillende wijzen van vervoer. Niet alle vervoersmiddelen hebben een geavanceerde terminal nodig. Zo stoppen stadsbussen bijvoorbeeld op plaatsen langs weg. Het vervoers-middel is het voertuig dat het vervoer vergemakkelijkt. De aard truck het vervoersmiddel wordt beïnvloed door verschillende factoren als: vraag- en technologische ontwikkelingen en drijfkracht, het belangrijkste aspect in de ontwikkeling van transport. Vervoersmiddelen kennen een steeds grotere capaciteit, zijn sneller en worden vooral milieuvriendelijker.

De vervoersindustrie is een concurrentiegevoelige en complexe industrie. Verschillende vormen van vervoer, verschillende bedrijven en verschillende landen beconcurreren elkaar fulfilled hun product. Consumenten kiezen aan de palm vehicle de volgende factoren voor een bepaald vervoersmiddel of bedrijf: veiligheid, kosten, snelheid, afstand, gemak, vertrek- en aankomsttijd, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, flexibiliteit, service, comfort, prikkels en position en prestige. (Travel and leisure key points and practice, 2010)

Toeristisch-recreatief vervoersaanbod truck de sector water

Toeristisch-recreatief vervoer over het drinking water kunnen we verdelen in vervoer per veerboot en cruiseschip. Rondreizen per cruiseschip zijn vervolgens onder te verdelen in zeecruises en riviercruises. Er zijn twee verschillen tussen aan te duiden tussen zee- en riviercruises: het soort water dat bevaren wordt heeft gevolgen voor het soort schip en bij een zeecruise wordt er 's nachts gevaren, in tegenstelling tot bij de riviercruise, waar varen zelf juist de grootste attractie is en daardoor overdag gevaren wordt. De sail is voortgekomen uit de overcapaciteit aan schepen, die ontstond toen er in de jaren vijftig geen of nauwelijks meer interesse bestond voor de lijndienstscheepvaart. Sinds de jaren tachtig en het commence van de negentiger jaren is de cruisebusiness in een stroomversnelling terecht gekomen. Jaarlijks boeken zo'n tien miljoen mensen wereldwijd een luxury cruise. De schepen hebben zich ontwikkelt tot gestroomlijnde drijvende resorts die duizenden passagiers kunnen vervoeren. Ze varen voornamelijk in het Caribisch gebied, de Bahamas, naar Alaska en zelfs Antarctica. Daarnaast zijn er trans-Atlantische cruises naar New York en 'bescheiden' cruises in de Middellandse Zee.

In tegenstelling tot zeecruises vinden riviercruises voornamelijk plaats in Europa. Voor de Nederlandse markt zijn bestemmingen binnen Europa dan ook veruit het belangrijkste. Er worden cruises aangeboden op de rivieren: de Rijn, de Maas, de Donau, de Elbe, de Rhône, de Seine en de Don. Luxueuze riviercruises buiten Europa komen voornamelijk voor op de Nijl en de Mississippi. Ruim honderd jaar geleden werd de 'akte van Mannheim' getekend, door landen expire aan de Rijn liggen. In deze akte werd het varen op de Rijn aan regels onderworpen, hetgeen een grote invloed heeft voor de huidige scheepsvaart op de Rijn. Eén vehicle de onderdelen was, dat de schepen op de Rijn en haar zijrivieren bepaalde afmetingen niet mochten overschrijden, zodat één van de belangrijkste kenmerken van een riviercruiseschip is - in tegenstelling tot het zeecruiseschip - dat het maximaal vier verdiepingen mag hebben, waardoor het schip onder de bruggen door kan varen.

Door de bovengenoemde voorschriften komen in West-Europa de riviercruiseschepen niet boven de capaciteit van tweehonderd passagiers uit. De tarieven worden voornamelijk bepaald door de luxe vehicle het schip. Prijzen liggen tussen de circa 100, - en 350, - per persoon per dag. (De wereld in toeristische bestemmingen, 2004)

Wat betreft het vervoer truck voertuigen en goederen op korte overtochten, bieden veerboten goedkope, betrouwbare en veilige diensten. Vervoer per ferry is de enige mogelijkheid in het geval vehicle een afgelegen en klein eiland waar geen luchthaven aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan Griekenland, waar slechts 15 luchthavens tot 95 bewoonde eilanden dienen. In dit geval verbinden grote veerboten het vasteland, de havens en de eilanden found elkaar.

Bovendien verzorgen kleinere regionale veerboten het vervoer tussen de eilanden, achieved name in het hoogseizoen.

In veel gevallen kan de luchtvaart een uitstekend alternatief zijn voor het vervoer tussen de grotere eilanden en het vasteland. Het belangrijkste voordeel van de ferry in vergelijking met het vliegtuig is de prijs, gecombineerd found het feit dat passagiers op de bestemming gebruik kunnen maken van hun eigen voertuig. De populariteit van autovakanties en self-drive pakketten, evenals de invoering van het roll-on-roll-off principe - perish het voor de haven mogelijk maakt een groter amount truck de voertuigen te verwerken - tonen de stijging truck de vraag naar veerdiensten aan.

De geleidelijke liberalisering van het luchtvervoer in Europa, de daling van de kosten vehicle vliegtickets en de ontwikkeling van alternatieve vervoersmogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat veerdiensten vors investeren om hun schepen te verbeteren, de snelheid te verhogen en recreatieve voorzieningen te ontwikkelen. Routes fulfilled langere overtochten bieden de reiziger tegenwoordig een ruime keuze aan recreatieve voorzieningen en een consument-gerichte service.

Moderne schepen als de catamaran en draagvleugelboten zijn in de afgelopen decennia op bepaalde routes ingevoerd. Moderne schepen hebben meer vermogen dan de traditionele veerdiensten en arriveren dus sneller op hun bestemming. Ze varen tot drie keer sneller dan een normale veerboot, terwijl ze een grote wendbaarheid en een snelle turn-around hebben in de haven. Daarnaast nemen ze veel minder ruimte in beslag dan traditionele veerdiensten waardoor ze een least aan dokfaciliteiten nodig hebben. Moderne schepen trekken dan ook voornamelijk up-market toeristen aan die de wens hebben hun bestemming zo spoedig mogelijk te bereiken. Nadelen van deze schepen: ze zijn veel duurder dan traditionele veerboten, kwetsbaarder in slechte weersomstandigheden en kunnen luidruchtig zijn.

Naast de veerboot, het cruiseschip, de catamaran en de draagvleugelboot kennen we nog een aantal categorieën, zoals de binnenvaart, kleine pleziervaartuigen, het zeilschip en de rondvaartboot. Kenmerken van deze vervoersmogelijkheden zijn dat ze vaak op de bestemming zelf gebruikt worden of bevaren worden door de eigenaar vehicle het vaartuig. Daardoor worden ze niet allemaal beschouwd als toeristisch-recreatief vervoer. (Travel and leisure ideas and practice, 2010)

Recente cijfers cruisetoerisme

Terwijl een groot deel van de Nederlandse reisbranche de negatieve gevolgen vehicle de economische problems ondervindt, is de cruisesector bezig met een spectaculaire opmars. De cruisemarkt toont aan zich onder lastige omstandigheden aanzienlijk in de toeristische sector te blijven ontwikkelen.

Nederland heeft daarentegen een flinke achterstand in te halen op echte cruisenaties, zoals de Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In 2008 werden er 4, 5 miljoen cruisepassagiers geteld uit Europa, waarvan er 1, 5 miljoen uit Groot-Brittannië kwamen en 0, 9 miljoen uit Duitsland. Desondanks is Nederland bezig satisfied een opmars en de meest recente cijfers voor Nederland liegen er niet om. In 2008 nam het aantal Nederlandse cruisepassagiers al met ruim 44 procent toe tot ruim 48. 600 en in het eerste kwartaal truck 2009 kon de opgaande lijn voortgezet en versterkt worden, aldus Norbert van der Glas, voorzitter truck de Dutch Cruise trip Council (DCC). Aan het einde truck het jaar verwacht hij tenminste 60. 000 cruisepassagiers te verwelkomen, wat een stijging betekend van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor. Tot 1 apr 2009 boekten ruim 38. 000 Nederlanders een cruisvakantie, 47 procent meer dan in dezelfde periode in 2007. Als de prognose voor heel 2009 uitkomt is het aantal cruisereizigers in twee jaar bijna verdubbeld.

"De cruisemarkt is at rap tempo bezig zich te ontdoen van haar stoffige imago en spreekt een steeds jonger publiek aan. De beeldvorming is zich bij een breed publiek ingrijpend aan het wijzigen. Dat komt niet alleen door de voortdurende vlootvernieuwing, maar ook door de 'verjonging' en modernisering truck activiteiten aan boord. Natuurlijk hebben we nog steeds veel senioren onder onze passagiers, maar ook steeds meer families vinden cruisen geweldig", zo zegt Norbert truck der Glas.

Tenslotte krijgt de cruisemarkt een opwaartse impuls door het groeiend aantal vertrekken vanuit Nederlandse havens, verwacht Truck der Glas. "Mensen zien dat of horen daarover en krijgen dan ook zelf zin om op reis te gaan".

Voor cruiseschepen pass away in Amsterdam hun thuishaven krijgen zal het impact door de verwachte komst truck een tweede cruiseterminal nabij de Coentunnel op langere termijn positief worden beïnvloed. De huidige Passenger Terminal Amsterdam (PTA) zal dan vooral voor dagbezoek van cruises worden gebruikt. Naar verwachting zal die ontwikkeling in de loop vehicle 2013/2014 haar beslag krijgen.

De spectaculaire opmars van de cruisesector werden gepresenteerd tijdens de lancering van de Dutch Cruise trip Council in '09 2009. Daarin hebben twintig rederijen of hun vertegenwoordigers in Nederland zich verenigd om samen het cruiseproduct 'in de breedste zin van het woord' te promoten bij reisbranche en consument.

De situatie op macro-niveau

Inleiding

In dit hoofdstuk zal onderzoek gedaan worden naar fads en ontwikkelingen op macro-niveau. Het doel van trendonderzoek is om voorspellingen te doen op de langere termijn. Het verschil achieved settings en rages is dat deze grillig en tijdelijk zijn, in tegenstelling tot developments waarbij het om langdurige, fundamentele, autonome maatschappelijke ontwikkelingen gaat.

Er zal in dit hoofdstuk, tenzij anders vermeld, gebruik worden gemaakt vehicle de andere kant van de vrije tijd (2007) en het artikel Trendwatching Movements voor 2010 (2009).

Demografische ontwikkelingen

De belangrijkste demografische trends in de westerse wereld zijn vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning. Vergrijzing betekent de opkomst vehicle actieve en koopkrachtige senioren. Daarnaast ontstaat een groep ouderen pass away found een zeer beperkt inkomen dito mogelijkheden hebben. De ontgroening leidt tot een afname van de jongerenmarkt qua omvang, maar deze wordt deel gecompenseerd door toegenomen bestedingsmogelijkheden. De gezinsverdunning leidt tot een toename vehicle het aantal uren huishoudelijke arbeid en daarmee op macro-niveau tot een afname truck de hoeveelheid vrije tijd. De tijdsbesparende functie truck nieuwe huishoudelijke apparatuur wordt daardoor op macro-niveau ook grotendeels tenietgedaan.

Bevolking per component

Net als de bevolkingsgroei laat de huishoudensgroei een langzaam afnemend verloop zien (Van Duin en Loozen, 2009). Ondanks het feit dat de huishoudensgroei de komende jaren attained 0, 5 tot 1 procent per jaar zal groeien, zal deze in 2040 geleidelijk tot nul zijn afgenomen. De relatieve groei vehicle het aantal huishoudens zal in de aankomende jaren tweemaal hoger liggen dan pass away vehicle het aantal inwoners. Dit wordt veroorzaakt door het groeiende aantal alleen-staanden, waardoor de gemiddelde grootte vehicle huishoudens voortdurende afneemt. Een andere belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Ouderen zijn na het verlies van hun levenspartner vaker alleenstaand dan personen truck middelbare leeftijd. De laatste groep kiest er sinds de jaren zeventig steeds meer voor om ongehuwd samen te wonen. Omdat ongehuwde stellen hogere scheidingsrisico's met zich meedragen, zal deze informalisering gepaard gaan found een toenemende instabiliteit. De verwachting is dat de huishoudensver-dunning rond 2040 vrijwel uitgewerkt is.

Vergrijzing/ ontgroening

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek - pass away de nieuwe regionale prognose beschrijft vehicle de periode 2009-2040 - blijkt dat de vergrijzing in Nederland in de afgelopen jaren is toegenomen. In de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het get started truck de jaren zeventig lag het aantal geboorten in Nederland beduidend hoger dan in de jaren ervoor en erna. Dit possessed tot gevolg dat Nederland hedendaags een grote bevolkingsgroep truck 39-63-jarigen heeft. Het aantal ouderen zal door de instroom truck de 39-63-jarigen vanaf 2011 snel stijgen. Het aandeel truck 65-plussers zal stijgen vehicle 15 procent in 2009 2009 naar 26 procent rond 2040.

Door de stijgende levensverwachting blijven ouderen bovendien steeds langer in leven. Vehicle de mensen die dit jaar 65 werden zal naar verwachting in 2025 ruim 70 procent 80 jaar worden. Truck de mensen die in 1990 65 jaar werden, haalde slechts zo'n 60 procent de 80 jaar.

Het verschil in vergrijzing tussen 'stad' en 'platteland' komt duidelijk tot uiting indien gekeken wordt naar de verstedelijkingsgraad. Niet-stedelijke gemeenten hebben over het algemeen een oudere bevolking dan stedelijke gemeenten. Volgens de prognose neemt dat verschil de komende decennia nog iets toe. In de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijft het aandeel ouderen tot 2040 lager dan een kwart. In deze regio's zijn de grote steden economische groeipolen en deze oefenen, gecombineerd satisfied een groot aanbod aan (onderwijs) faciliteiten, een sterke aantrekkingskracht op jongeren uit.

Bevolkingsgroei en -krimp

Na de sterke bevolkingsgroei in de jaren vijftig, zestig en zeventig, veroorzaakt door de aanhoudende geboortegolf en de grote stromen immigranten die Nederland ontving, is hier in de 21ste eeuw langzaam een kentering in gekomen. In snel tempo daalde de bevolkingsgroei in de eerste helft truck dit decennium en bereikte in 2006 een dieptepunt toen de bevolking satisfied slechts 24 duizend personen groeide en er voor het eerst sinds lange tijd sprake was van een vertrekoverschot. In 2007 trok de immigratie weer sterk aan, achieved een recordaantal truck 143 duizend in 2008. In de bevolkingsprognose van het CBS wordt verwacht dat de bevolkings-groei truck Nederland nog zo'n 30 jaar zal aanhouden. Wel zal het tempo veel lager liggen dan in het verleden. Is krimp op nationaal niveau dus nog niet aan de orde, voor bepaalde regio's en steden ligt de situatie anders. Diverse grote steden hebben, als gevolg vehicle suburbanisatie, in de tweede helft truck de vorige eeuw hun inwonertal zien afnemen. Deze craze is overigens gekeerd door nieuwe inzichten in het beleid en daarmee samenhangend meer woningbouw aan de randen van de grote steden. Meer informatie over deze ontwikkeling is te vinden onder het verstedelijking, verderop in dit hoofdstuk.

Huishoudensgroei en -krimp/ Afnemende omvang vehicle huishoudens

In beleidskringen heeft de discussie over groei en krimp meestal betrekking op het aantal personen. Voor de woningbouw is het echter veel belangrijker hoe de ontwikkeling

van het aantal huishoudens verloopt. Tussen 1998 en 2008 is het aantal huishoudens in Nederland gegroeid vehicle 6, 7 miljoen naar 7, 2 miljoen. De bevolking is within die periode toegenomen van 15, 7 naar 16, 4 miljoen.

Voor de periode 2008-2025 wordt verwacht dat de groei van het aantal huishoudens nog zal doorgaan van 7, 2 miljoen in 2008 naar 8, 1 miljoen in 2025, terwijl de bevolking in pass away periode groeit truck 16, 4 naar 17, 2 miljoen. Meer informatie over de huishoudensgroei en de bevolkingsgroei zijn te vinden in de bijlagen.

Verstedelijking

Een trend expire zich in de aankomende jaren zal voorzetten is de verstedelijking, ook wel urbanisatie of urbany genoemd. Steeds meer mensen verhuizen namelijk voor werk of university naar grote steden. Een decennium geleden woonden 5% van de bevolking; in 2008 is dit aantal toegenomen tot 50%.

Binnen 50 jaar wordt verwacht dat minimaal 70% vehicle de totale wereldbevolking in de grote stad leeft. Het continent waar de concentratie het grootste is, is Azië. Urbanisatie brengt found zich mee dat de consument intelligenter wordt en meer eisen heeft. Ze willen een product uittesten voordat ze overgaan tot een koopovereenkomst en willen uitgedaagd worden. Uit urbanisatie vloeit ook een subtrend voort, doordat men trots op hun stad en dit graag naar de recovery truck de wereld willen uitdragen. (Trendwatching, 2009)

Economische ontwikkelingen

United Countries World Tourism Company (UNWTO) verwacht dat de economische problems zal leiden tot daling van het internationale toerisme. Tijdens de problems heeft de toeristische sector bewezen minder gevoelig te zijn dan andere sectoren. Desondanks is het toerisme niet immuun is voor de economische teruggang. Veel landen ontwikkelen stimulerende maatregelen om de effecten vehicle de turmoil op toerisme te matigen, zich realiserende dat de sector een belangrijke rol kan spelen in het economisch herstel.

Vakantiegedrag

Nederlanders willen ondanks de financiële problems dit jaar in groten getale op vakantie. De turmoil heeft weliswaar weinig invloed op de reisplannen truck de consument, het vakantiegedrag zal daarentegen wél veranderen. Het UNWTO verwacht dat zowel de gemiddelde verblijfsduur als de gemiddelde vakantiebesteding in sterke partner af zullen nemen, in tegenstelling tot het aantal vakanties. Consumenten zullen dichter bij huis op vakantie gaan, waardoor vakanties in eigen land aan populariteit zullen winnen. De crisis zorgt ervoor dat consumenten steeds bewuster achieved geld omgaan en dat de prijs van een vakantie een steeds belangrijker aspect wordt. Daardoor hebben bestemmingen achieved een goede prijs/kwaliteitsverhouding een groot concurrentievoordeel ten opzichte vehicle landen fulfilled een ongunstige verhouding tussen prijs en kwaliteit. Consumenten zullen steeds later gaan boeken om gebruik te kunnen maken truck last-minute aanbiedingen.

Business as unusual

Bedrijven beseffen steeds meer dat de huidige manier truck ondernemen niet meer werkt. Na de kredietcrisis en daarbij gedwongen ontslagen is het vehicle belang om niet langer resultaatgericht te denken en te handelen, verandering en vernieuwing is noodzakelijk. De oplossing truck problemen ligt niet in een terugval op oude waarden en gewoonten en daardoor te suggereren dat het business as regular is. De nabije toekomst zal zich meer en meer afkeren truck waarden als hiërarchie, welvaart, prestatiedrang en zelfverrijking. Zo komen waarden als verantwoordelijkheid, eerlijkheid, delen, samenwerken, welzijn en maatschappelijk belang centraal te staan. De oplossing van het schaarsteprobleem zal dan ook gezocht moeten worden in deze nieuwe waarden, wat zal leiden tot vernieuwing en business as uncommon.

Economische crisis en herstel

De voortdurende economische problems heeft ook voor Nederland vergaande gevolgen. Uit cijfers truck het CBS (2009) blijkt dat de Nederlandse economie in '09 2009 verder gekrompen is. Deze inkrimping heeft te maken satisfied een dalende export, dalende investeringen door bedrijven en de dalende invoer van duurzame goederen. Doordat bedrijven het zwaar hebben komen er minder inkomsten vrij uit aandelen en dividend. Daardoor hebben bedrijven moeite om te overleven en volgen noodgedwongen ontslagen om de kosten te drukken. Vooral uitzend-krachten en werknemers satisfied een parttime baan kwamen in 2009 2009 veelvuldig op straat te staan. Tenslotte zijn overheidsbestedingen opnieuw de enige bestedingscategorie die een groei laat zien.

De opleving van de economie in het vierde kwartaal van 2009 komt door een licht herstel truck de export. Zowel de consumptie vehicle huishoudens als de investeringen namen daarentegen nog steeds fors af. De consumptie door huishoudens neemt al af vanaf het eerste kwartaal vehicle 2009. Vooral de consumptievan genotmiddelen, woninginrichting en horeca nam in het vierde kwartaal flink af. Ondanks het feit dat we langzaam een aantal verbeteringen zien in het herstel truck de economie verkeerd Nederland nog steeds in een economische crisis

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Sociaal structureel

Toenemende sociale mobiliteit

Sociale mobiliteit is het proces van maatschappelijke vooruitgang of achteruitgang.

Onder sociale mobiliteit kunnen twee verschillende zaken worden verstaan. Ten eerste kan het zijn dat mensen makkelijker nieuwe sociale netwerken opbouwen. In de afgelopen jaren zien we dat men steeds makkelijker truck baan, woonomgeving of vrijetijdsbesteding verandert. Dit hangt voor een groot deel samen satisfied de toenemende geografische mobiliteit, mensen verplaatsen zich steeds makkelijker over grote afstanden naar studie, werk en vrije tijd. Zo kiezen steeds meer studenten ervoor om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Daarnaast wordt het steeds gebruikelijker dat men voor werk of liefde naar een andere plaats of land verhuisd om aldaar een nieuw bestaan op te bouwen.

Sociale mobiliteit kan ook betekenen dat er sprake is van grotere mogelijkheden op de maatschappelijke ladder. Door het toegenomen opleidingsniveau en de kansen is men in staat om een bewuste keuze te maken voor de maatschappelijke positie die hij wenst te bekleden. Het is daardoor makkelijker geworden om te dalen en te stijgen op de maatschappelijke ladder. De toenemende sociale mobiliteit heeft ook zijn uitwerking op de vrijetijdsbesteding. Men kan zich makkelijker bewegen en kiezen voor deelname aan sporten of het lidmaatschap vehicle verenigingen waarvan een statusverhogend impact verwacht wordt. Ook op toeristisch gebied is een groei truck de sociale mobiliteit te ontdekken. Men verplaatst zich steeds namelijk makkelijker over grote afstanden en is gemakkelijk in staat om zich aan te passen in het land waar hij vakantie gaat vieren. De car is tot op heden het favoriete vervoersmiddel, op de (middel)lange afstanden blijft het vliegverkeer een belangrijke plaats innemen. Deze onstuitbare mobiliteitsgroei leidt echter tot onoverkomelijke milieuproblemen.

Mondialisering

Onder mondialisering verstaat men de mondiale uniformering van culturen als van de wijze waarop productie en consumptie zijn georganiseerd. Mensen die veel reizen zullen steeds vaker constateren dat het vrijetijdsaanbod op de hele wereld steeds minder onderscheidend wordt. Ook in Nederland krijgt het vrijetijdsaanbod een steeds mondialer karakter. Zo is er een toename in de horeca- en hotelbranche te zien truck multinationals perish in ieder land dezelfde formule hanteren. De mondialisering is ook zichtbaar in de ontwikkeling vehicle het toerisme. Verre reizen maken een steeds vanzelfsprekender deel uit truck het reispatroon truck de groeiende bevolkingsgroepen. Men reist over het algemeen omdat men gefascineerd is door cultuurverschillen en de schoonheid truck het land, terwijl datzelfde toerisme zorgt voor een vermindering truck de culturele diversiteit.

De productie vindt plaats in lage lonenlanden, waardoor er sprake is truck globalisering. Multinationals pogen dezelfde producten en diensten overal ter wereld te verkopen. Zo zie je in de hele wereld dezelfde hotel- en restaurantketens en worden de marketing beheerst door dezelfde concerns.

Flexibilisering

Door het groeiend aantal arbeidscontracten waarin flexibele arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen is er sprake vehicle flexibilisering truck de tijdsordening en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke organisatie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een werkdag truck acht tot vijf duurt en steeds meer mensen werken in de avonduren of in het weekend door. Onze samenleving streeft steeds meer naar een 24-uurs economie waarbij recreatie, studie, leven en werk zowel overdag als in de nachtelijke uren plaats kunnen vinden. In de afgelopen jaren zijn winkels en supermarkten steeds vaker tot laat in de avond available, rijdt het openbaar vervoer ook in de nacht en zijn er veel bedrijven die dag en nacht doordraaien. Daarnaast is ook het internet debet aan de opkomst van een 24-uurs economie.

Stijgend cultureel kapitaal

Zeventig proces van de dertigjarigen in Nederland heeft minimaal zijn of haar middelbare schoolopleiding voltooid. Het culturele kapitaal wordt naast opleiding ook beïnvloed door de opgedane ervaring vehicle de consument. Hij wordt een deskundig, kritisch en geroutineerd consument vehicle vakantiereizen, culturele evenementen en andere diensten en duurzame consumptiegoederen. Dit heeft tot gevolg dat men in hun vrije tijd van hun kennis gebruik gaan maken. De consument is op zoek naar boeiende en memorabele ervaringen en steeds minder naar materiële behoeftebevrediging, een pattern pass away zich de aankomende jaren in het toerisme voort gaat zetten.

Door de toegenomen kennis truck andere talen en culturen en door de ruimere reiservaring onderneemt men bijvoorbeeld makkelijker verre reizen. Vakantie en vrije tijd zullen ook in toenemende partner worden gebruikt om het cultureel kapitaal te vergroten, waarbij te denken valt aan talencursussen en kunst- en cultuurreizen, al dan niet op de bestemming zelf.

Toenemende tijdsdruk in de vrijetijdsbesteding

De netto vrije tijd truck de Nederlandse bevolking vertoont mede door de gestegen ambities, het combineren vehicle considered en door gezinsverdunning een dalende tendens. Vanuit een hedonistische levensinstelling wil men veel nieuwe dingen ontdekken, waardoor het toenemende vrijetijdsaanbod zijn tol begint te eisen. Men wil steeds meer verschillende dingen doen in minder beschikbare tijd en combineert daarom verschillende vormen van vrijetijdsbesteding of vehicle vrijetijdsbeleving. Het gesprek aan tijd probeert men te combineren satisfied activiteiten en sensaties, waarmee de beleving vehicle pass away vrije tijd wordt geïntensiveerd.

De druk om de korte beschikbare tijd optimaal te gebruiken kan zelfs leiden tot vrijetijdsstress. De schaarse tijd die voor bepaalde zaken gereserveerd wordt, dient kwalitatief optimaal besteed te worden. Sommige trendswatchers voorspellen bij een groeiende groep vrijetijdsbesteders een tegenovergestelde tendens in de vorm vehicle zoeken naar rust en stilte, zoals onthaasten en wellness-, kuur- en gezondheidsvakanties.

Sociaal cultureel

Fluxury

Men vraagt zich af hoe luxe zich de aankomende jaren zal ontwikkelen. Het antwoord vehicle de top 10 trends vehicle trendwatching luidt als volgt: 'luxe is alles wat jij wil dat het is'.

Luxe is een nauw verwant truck schaarste. Naast de basisbehoeften van de mens is schaarste in het oog van de consument een uniek goed, wat resulteert in een doelgroep pass away zich wanhopig probeert te onderscheiden van anderen. Er zijn echter verschillende manieren om uniek te zijn, zonder dat men het grootste en het duurde product aan hoeft te schaffen. Denk aan milieu- en diervriendelijk zijn, eigenwijs zijn, kennis en vaardigheden hebben, gezond zijn en zorgzaam zijn naar vrienden feet.

Een bedrijf dient zich dus niet te focussen op de volgende luxetrend, maar op de wensen en behoeften truck de consument. De consument dient aangetrokken te worden door de juiste boodschap, aangezien het einde truck de te betaalbare, te toegankelijke, te vervuilende of te bekende producten en diensten nabij is.

Een subtrend truck fluxury zijn zogenaamde limited locations. Een beperkte oplage wordt gezien als een duurzaam iets en wordt daardoor voor de consument exclusief en schaars. Het is dus zaak om als bedrijf hier op in te spelen door een duurzaam product of dienst slechts op één wenselijke geografische locatie te verkopen. Hierdoor zal de consument moeite moeten doen om het product in bezit te krijgen, wat enthousiasme en sensatie fulfilled zich mee zal brengen. (Trendwatching, 2010)

Individualisering en authenticiteit

Individualisme heeft naast een demografische kant (huishoudverdunning) ook een sociaal-culturele kant. De individualiseringstrend verwijst naar het feit dat na de ontkerkelijking en verzuiling satisfied haar collectieve waarden en normen, de consument nu steeds meer leeft en zich een eigen lifestyle aanmeet. Het consumptiegedrag speelt hierbij een cruciale rol. Producten sluiten aan bij onze identiteit, voorkeuren, normen en waarden. Ook vakanties zijn steeds belangrijker om je als individu te profileren, zoals bleek uit kwalitatief onderzoek truck reclamebureau McCann-Erickson dit jaar.

Het lijkt dus zeer verstandig om bij het vakantieaanbod meer uit te gaan van de bijpassende lifestyle, terwijl er verwacht mag worden dat de vraag naar vakantieproducten fulfilled een sterk expressief karakter zal toenemen.

Zoals hierboven staat beschreven dienen producten aan te sluiten op onze identiteit, voorkeuren, normen en waarden. Authenticiteit speelt daarentegen ook een grote rol om je individu te profileren en je te onderscheiden van anderen. Authenticiteit kan omschreven worden als de voorkeur van de westerse mens voor ervaringen pass away gekenmerkt worden door een hoge partner truck oorspronkelijkheid, oprechtheid, echtheid en natuurlijkheid. (De andere kant van vrije tijd, 2007)

Authenticiteit wordt steeds vaker ingezet om de consument te verleiden. Als we kijken naar het marketingaspect, zit het hem onder meer in de manier waarop producten gemaakt worden, de ingrediënten, het geheim achter het product, waar de oorsprong truck het product ligt, waar het te koop zal zijn, hoe het in de markt wordt geplaatst en welke ervaringen het product te bieden heeft. Authenticiteit is dus een soort beleving, zo zeggen Pine & Gilmore in hun boek The experience economy (1999). Producten pass away niet perfect zijn kunnen daarentegen ook authentiek overkomen. Authenticiteit wordt vaak opgeroepen door echtheid en er zijn producten of merken die niet perfect zijn, wel echt overkomen op de consument. Het kan echter wel zo zijn dat bedrijven hun echtheid creëren om zich kwetsbaar op te stellen, waardoor ze authentiek worden genoemd.

Maturialism

De aankomende jaren zullen rauwer, eigenwijzer, directer en gewaagder worden. De traditionele marketeers zal nooit gedroomd hebben dat de consument nog meer zal worden blootgesteld aan gedurfde innovaties, gewaagde communicatie en exotische geuren, kleuren en smaken. De consument zal de volwassen samenleving waarin hij wordt neergezet als een onervaren, slecht ongeïnformeerd en gemakkelijk geschokt persoon niet langer accepteren. De vraag is hoe ver je als bedrijf of merk kunt gaan in de communicatie naar de consument. (Trendwatching, 2010)

Consumentisme en hedonisme

Als consumeren een centrale waardeoriëntatie in het bestaan wordt, spreken we vehicle consumentisme. De moderne mens ontleent de zin vehicle zijn bestaan voor een groot deel aan datgene wat hij kan kopen waardoor de vraagzijde truck de economie door de groeiende macht vehicle het individu veranderd. Deze macht manifesteert zich als consumentisme, een toenemende kritische en kwaliteitsbewuste attitude vehicle de consument. Consumentisme heeft veel te maken found hedonisme en commercialisering aangezien men de bevrediging zoekt in het consumeren truck goederen of diensten. Men wordt gebombardeerd attained reclameboodschappen en alles lijkt tegenwoordig te koop: uiterlijk, een goed gevoel, status en geluk. Tegelijkertijd wordt de suggestie gewekt dat men bij anderen achterblijft zodra men de consumptiedruk weerstaat en bepaalde producten niet aanschaft of consumeert. Daaruit blijkt dat er sprake is van een sterke invloed vehicle de commercie op het consumptiepatroon en de vrijetijdsbesteding.

Hedonisme kan het beste beschreven worden als het toenemende belang en het hogere verwachtingspatroon dat bestaat bij consumenten omtrent het bevredigen truck de eigen behoeften. De pattern verwijst naar de toenemende behoefte aan korte en lange "verwenmomenten". Momenten waarin de consument het er even truck neemt, en zijn rationele en calculerende houding laat varen. Momenten waarvoor de consument ook geld overheeft.

Het hedonisme is een ontwikkeling pass away nauw samenhangt met de welvaartsontwikkeling. Bij een positieve economische ontwikkeling zal deze tendency sterker doorzetten dan bij een minder gunstige ontwikkeling. Aan de andere kant is het hedonisme ook een reactie op het steeds drukkere bestaan van de consument en het toenemende aantal keuzes perish gemaakt moet worden in het dagelijkse leven waardoor er steeds meer behoefte ontstaat aan een zeker escapisme in de vorm truck "verwenmomenten". Deze style is zeer relevant voor de vraagontwikkeling naar vakantieproducten. De vakantie is immers een "verwenmoment", waarbij men even ontsnapt uit de dagelijkse realiteit. De afgelopen jaren zijn de vakantiebestedingen gestegen, alleen is het de vraag of de pattern zal doorzetten, gezien de economische omstandigheden.

Globalisering

De grenzen, de referentiekaders waarbinnen het persoonlijke en maatschappelijke leven van consumenten zich afspeelt zijn de laatste jaren sterk opgerekt. Via internet staan wij rechtstreeks in contact met de leftovers vehicle de wereld. Deze en andere zaken hebben er toe geleid dat de (reis)consument steeds meer wereldburger is geworden.

Ook deze ontwikkeling heeft ook grote gevolgen voor de vraag naar vakantieproducten. De consumenten nemen meer kennis vehicle andere landen en culturen en is het buitenland gekomen.

Een volgende stap, is het ontstaan van een steeds holistisch wereldbeeld bij de (reis)consument. De wereld wordt steeds meer gezien als een groot systeem waarbij alle delen satisfied elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Naar onze mening zal deze meer holistische mind-set de komende vijf tot tien jaar krachtig doorzetten, en de reisbranche bijvoorbeeld -meer dan het milieubewustzijn dat op z'n retour is dwingen tot het werken aan een meer duurzaam vakantieaanbod.

Culturele pluriformiteit

Culturele pluriformiteit is het naast elkaar bewegen vehicle uiteenlopende culturen in de samenleving. Deze development wordt ten dele veroorzaakt door de toename truck de demografische multiculturaliteit. Immigranten nemen hun eigen cultuur mee, waardoor er steeds meer sprake is vehicle een multiculturele samenleving en subculturen in de samenleving. De differentiatie van de samenleving draagt ook bij aan de vorming truck subculturen satisfied hun eigen leefstijlen en vrijetijdsstijlen.

Lichaams- en gezondheidscultuur

Het gezondheidsbewustzijn van de consument is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat uit zich bijvoorbeeld in de steeds hogere uitgaven voor producten op het gebied vehicle lichaamsverzorging, de grote belangstelling voor "gezonde" voedselproducten en het sterk toegenomen aandeel van sportactiviteiten in de vrije tijd.

Het toegenomen belang vehicle gezondheid is onlosmakelijk verbonden found de toename van het aantal senioren (55+) die een groot belang hechten aan hun gezondheid. Daarnaast zijn wij getuige truck de opkomst van een steeds meer hedonistische cultuur, gericht op zintuiglijke prikkeling, memorabele belevenissen en lichamelijk welbevinden.

Een cultuur waarin groot belang wordt gehecht aan het uiterlijk, het lichamelijke en waarin jeugdigheid en actief zijn centrale waarden vormen.

Ook in de vraagontwikkeling naar vakantieproducten zal het gezondheidsaspect belangrijker worden. Deze ontwikkeling is overigens nu al zichtbaar. Niet alleen in de groei van actieve en

sportieve vakanties, maar ook -meer direct - in het enorme succes van afvalvakanties, sapreinigingsvakanties en dergelijke.

Technologische ontwikkelingen

Informatievoorziening

De verwachting is dat het aantal huishoudens attained internettoegang this year 2010 zal groeien van 93% naar 95%. Uit onderzoek truck het CBS (2009) blijkt tevens dat negen op de tien Nederlanders dagelijks gebruik maken van het internet en het aantal online minuten zal daarbij stijgen naar 110 minuten. Het internetgebruik evenaart hiermee het televisiegebruik. Inmiddels hebben 8, 8 miljoen Nederlanders een online aankoop gedaan en this year 2010 wordt opnieuw een groei verwacht in de omzet en het aantal online aankopen.

In de laatste jaren is internet persoonlijker geworden, een craze perish zich de in de aankomende jaren voort zal zetten. Persoonlijke informatie wordt gecombineerd fulfilled door het web opgezochte informatie om te consument de beste persoonlijke antwoorden aan te bieden. Dat is ook terug te zien in de direct mails, waarbij personalisatie steeds belangrijker wordt. Integratie achieved bedrijfswebsites en sociale netwerken zijn daarbij truck essentieel belang. (Trendwatching, 2010)

Daarnaast wordt het internet steeds actueler door het de ontwikkeling van real-time adwords campaigns, nieuwsbrieven en banners waarin actuele gegevens als prijzen, acties en voorraden worden getoond. Ook verschijnen er binnen afzienbare tijd live ervaringen van medeconsumenten, genaamd real-time reviews. Bedrijven moeten daardoor in staat zijn om snel te reageren op kritiek vanuit de consument. Real-time search, waarbij resultaten sociale netwerken worden weergegeven bij een zoekopdracht, behoren hier ook bij.

Naast het internetgebruik thuis, neem het mobiele internet een grote vlucht. In 2010 2010 heeft bijna 30% vehicle de Nederlandse bevolking mobiel internet op zijn of haar telefoon. Verwacht wordt dat aan het einde van dit jaar de helft vehicle de Nederlanders mobiel internet heeft. Daarnaast zal het aantal smartphones volgend jaar de wereldwijde pc-verkopen overtreffen.

Een trend perish has ended komen waaien uit Amerika is de toename van het gebruik vehicle gratis

Wi-Fi in restaurants en pubs als McDonalds en Starbucks. Deze development is ook truck toepassing op het toeristisch-recreatief vervoer. Zo heeft de NS het plan om Wi-Fi aan te bieden in de trein en hebben diverse luchtvaartmaatschappijen een internetverbinding voor reizigers perish in de duurdere klassen vliegen.

Ondanks dat ongeveer 90% van de aankomen offline plaatsvindt, begint zo'n 40% vehicle de aankopen online fulfilled het inwinnen vehicle informatie. Het is dus truck essentieel belang dat bedrijven gemakkelijk te vinden zijn op het internet en een breed scala aan online mogelijkheden gebruiken om in contact te treden satisfied de consument.

Informatie en communicatie is namelijk beschikbaar via ieder medium en via elk apparaat. Het is voor bedrijven zaak om daar te zijn waar de klant zich bevindt. Internet zal daar een grote rol in blijven spelen en steeds interactiever worden na de komst van smartphones als de iPhone en Blackberry. Met de komst van deze smartphones vindt er een enorme groei plaats in applicaties. Met behulp truck augmented certainty kun je bijvoorbeeld zien waar de dichtstbijzijnde supermarkt zich bevindt en welke huizen er in de omgeving te koop worden aangeboden. Apple heeft inmiddels de grens van de twee miljard verkochte applicaties doorbroken en Facebook kent een repository fulfilled een half miljoen Apps. Deze ontwikkeling is ook in de toeristische sector waar te nemen.

Diverse hotelketens en vervoersaanbieders hebben hun eigen applicatie ontworpen waar de consument informatie kan inwinnen en een boeking kan maken. Naast een reservering kunnen er ook extra diensten worden aangevraagd in het vliegtuig of room-service bestellen voordat je incheckt bij een hotelketen.

Mass mingling/ Account myning

Met sociale netwerken als Facebook en Hyves is het internet bezig satisfied een inhaalslag ten opzichte van het echte leven. Mensen zijn truck nature sociale wezens, ze genieten van de warme interactie attained anderen en dat zullen ze ook altijd blijven doen. Als er iets interessants gebeurd, wil men dit dan ook zo snel mogelijk delen attained familie of vrienden. De opkomst vehicle sociale netwerken maakt het mogelijk om in rechtstreeks contact te treden attained vrienden en familie, waardoor je direct kunt bijpraten over je ervaringen.

Nieuwe technieken stimuleren mensen om elkaar vaker op te zoeken. Dat lijkt alleen op te gaan voor mensen perish online zijn, mensen die dit niet zijn komen dus steeds meer en meer geïsoleerd te staan. Ondanks dat de indruk wordt gewekt dat contacten vluchtiger zijn, heeft men over het algemeen veel meer contacten dan voor de opkomst van sociale netwerken.

Bedrijven zullen hun beleid aan moeten passen aan de beschikbare sociale netwerken. Ze zullen found ambassadeursprogramma's een proactieve houding aan moeten nemen om de consument te blijven bereiken. Daarnaast zullen meer bedrijven een multichannel internetstrategie inzetten, waarbij ook op andere websites dan pass away truck het eigen bedrijf interactie plaatsvindt.

Realtime reviews

In de aankomende jaren zullen we een opkomst zien van real time reviews, waarbij consumenten in immediate contact staan achieved andere consumenten en bedrijven. Zo bieden sommige bedrijven de mogelijkheid om live te converseren found medewerkers vehicle het bedrijf via Facebook, Twitter, Myspace of e-mail. De achterliggende gedachte hiervan is dat online winkelen niet langer een eenzame ervaring zal zijn en de consument meer interactie zal ervaren voordat hij een koopovereenkomst sluit. Een nadeel van deze technische ontwikkeling is dat boze klanten hun verhaal ook kunnen plaatsen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Het is dus van essentieel belang dat bedrijven razendsnel kunnen anticiperen op klachten, voordat deze door de boze klant online worden gezet.

Tracking and alerting

De consument heeft door de technologische veranderingen in de afgelopen jaren de mogelijkheid gekregen om zaken in de gaten te houden. Men heeft een grote informatiebehoefte en door als bedrijf informatie over je product of dienst beschikbaar te stellen, transparant te werken en de consument de kans te geven interactief deel te laten nemen aan het proces voldoe je aan de eisen van de hedendaagse consument. Voorbeeld is het sturen van een pakket met DHL, TNT of UPS. De klant krijgt tegenwoordig een nummer waarmee hij op internet bij kan houden waar de zending zich precies bevindt.

Ecologische ontwikkelingen

Eco-easy

De groei vehicle het internationale toerisme en de manier waarop het toerisme zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, hebben grote economische, ecologische en sociale gevolgen. Het is afhankelijk vehicle de aard en de intensiteit vehicle het toerisme enerzijds en de kenmerken van de omgeving anderzijds of deze gevolgen positief of negatief zijn. Het streven naar een duurzame toeristische ontwikkeling houdt in dat bedrijven hun ontwikkeling dusdanig proberen te sturen, dat de positieve effecten truck het toerisme zo groot mogelijk zijn en de negatieve effecten tot een minimum beperkt worden. Toerisme is dus duurzaam wanneer het de eigen bestaansvoorwaarden niet aantast en ook de toekomstige generaties bewoners en toeristen vehicle de schoonheid vehicle de bestemming kunnen genieten.

Een maatschappelijk thema als duurzaam ondernemen zijn een inspiratiebron voor het creëren vehicle kansen op de markt. Als het ondernemen voortkomt uit de identiteit vehicle een organisatie en het omgeven is door de juiste strategische kaders is duurzaam ondernemen effectief te combineren found marketing. (Trendwatching, 2010)

Embedded generosity

Bij inlayed generosity gaat het erom dat de consument in staat wordt gesteld een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit kan door eigen initiatief gebeuren of door het aanschaffen vehicle een product of dienst expire een bijdrage levert aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven pass away een deel van de winst vehicle een product of dienst aan een goed doel schenken, duurzame materialen gebruiken bij de productie vehicle goederen of het korting geven op het aanschaffen van energiebesparende gloeilampen. (Trendwatching, 2010)

Klimaat

Door het stijgen vehicle de gemiddelde temperatuur ontstaat er klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur wordt veroorzaakt door de gestegen concentratie vehicle broeikasgassen in de atmosfeer. Klimaatverandering heeft gevolgen voor het leven vehicle mens en dier, het weer en de zeespiegels. In de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde satisfied 0, 6 graden Celsius gestegen. De gevolgen hiervan zijn meetbaar; drie recente jaren (1997, 1998 en 2003) waren namelijk de warmste sinds 1860 en waarschijnlijk zelfs de warmste in duizend jaar. Ondertussen is de zeespiegel fulfilled tien tot twintig centimeter gestegen en valt er op gematigde en hogere breedtegraden meer regen dan voorheen. De oorzaak truck deze veranderingen ligt waarschijnlijk aan de leefwijze vehicle de mens. Het is dus van essentieel belang dat de mens bijdraagt aan de vermindering van de klimaatverandering. Energiebesparing is daardoor het meest effectief. De uitstoot van broeikaseffecten kan worden verlaagd door bewust om te gaan found elektriciteit, brandstof en gas. Daarnaast is er de keuze voor groene energie, milieubewuste voeding en klimaatcompensatie om bij te dragen aan een beter milieu.

Politiek-juridische ontwikkelingen

Politieke omgevingsvariabelen zijn een volgende groep vehicle omgevingsfactoren perish invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen truck een organisaties. Deze politieke ontwikkelingen kunnen op internationaal niveau zijn, kunnen zich afspelen op het niveau van de European union, een bestemmingsland of de Nederlandse situatie. De laatste groep omgevingsvariabelen zijn de juridische variabelen. Juridische variabelen hebben vooral betrekking op de wetgeving. Deze wetgeving kan op vele terreinen plaatsvinden: op het gebied vehicle de ruimtelijke inrichting (planologie), kan gelden m. b. t. prijzen, samenwerking, maar ook EU-wetgeving of de wetgeving in de bestemmingslanden zou vehicle belang kunnen zijn.

De Europese Unie

Nederland is lid truck de Europese Unie en beslist mee in Europa. Nederland was een van de zes oprichtende lidstaten van de Unie. Inmiddels is de Unie uitgebreid tot 27 lidstaten. Nederlanders doen op alle niveaus mee aan de besluitvorming binnen de Europese Unie. Volgens het verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 3, eerste onderdeel, heeft de Unie als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.

De Europese Unie is op verschillende gebieden actief, van mensenrechten en cultuur tot handel, milieu, vervoer en toerisme.

Om de toeristische branche beter te kunnen analyseren is er meer statistische ondersteuning noodzakelijk. Daardoor is de TSA (Tourism Satellite Consideration) ingeschakeld, een statistisch boekhoudkundig programma/ netwerk op toeristisch gebied, expire producten en de geboden service meet aan internationaal standaarden. In het geval truck een complete TSA, wordt er een gedetailleerd beeld geschetst vehicle de toeristische branche en voor de lijnen naar andere industrieën, arbeid, activa en niet-monetaire informatie over het toerisme.

Naast de noodzakelijke statistische ondersteuning doet de Europese Unie een poging de zichtbaarheid vehicle het Europese toerisme te verbeteren. EDEN staat voor Western european Destinations of Quality, een project dat modelbestemmingen voor een duurzame toeristische ontwikkeling over de hele Europese Unie promoot. Het task bestaat uit een landelijke wedstrijd pass away eens per jaar zal plaatsvinden en leidt tot de keuze truck een toeristische 'vacation spot of excellence' voor ieder deelnemend land. Hiermee slaagt EDEN erin om de aandacht te vestigen op de waarden, gemeenschappelijke kenmerken en de verscheidenheid vehicle toeristische bestemmingen binnen Europa. Opkomende bestemmingen worden onder de aandacht gebracht en er worden goede praktijken uitgewisseld. Daarnaast wordt de vorming truck netwerken tussen prijswinnende plaatsen aangemoedigd. Deelnemende bestemmingen dienen zich te richten op duurzaamheid, sociale en culturele aspecten en milieu. De prijswinnaars - opkomende

Also We Can Offer!

Other services that we offer

If you don’t see the necessary subject, paper type, or topic in our list of available services and examples, don’t worry! We have a number of other academic disciplines to suit the needs of anyone who visits this website looking for help.

How to ...

We made your life easier with putting together a big number of articles and guidelines on how to plan and write different types of assignments (Essay, Research Paper, Dissertation etc)